Obchodní podmínky Divadla Kalich

Všeobecné obchodní podmínky


1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY A VYMEZENÍ SMLUVNÍCH STRAN
1.1. Tyto obchodní podmínky HAMLET PRODUCTION a.s., IČ 25731262, se sídlem Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5758 (dále jen jako „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím, na jedné straně, a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím (dále jen jako „Kupující“), na druhé straně. Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na divadelní představení (dále jen „Vstupenky“) a dalšího zboží (souhrnně včetně Vstupenek dále jen „Produkty“), a to prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese https://www.divadlokalich.cz/divadlo-kalich/program/ nebo osobně na adrese Divadla Kalich, Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Pokladna Prodávajícího“). Divadelní představení se koná v prostorách Divadla Kalich na adrese Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Divadlo Kalich“).
1.2. Kupující je spotřebitelem, nebo podnikatelem. Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) je v souladu s § 420, odst. 1 Občanského zákoníku subjekt, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dle § 420, odst. 2 Občanského zákoníku je za podnikatele považována pro účely ochrany spotřebitele též každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


2. REGISTRACE, UŽITÍ A ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU E-SHOPU
2.1. Na základě registrace Kupujícího učiněné na webové stránce http://www.divadlokalich.cz
může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující je oprávněn vkládat Produkty do internetového nákupního košíku v rámci svého Uživatelského účtu. Kupující je rovněž oprávněn volit způsob doručení Produktů a způsob platby za doručení a Produkty. Pro různé druhy Produktů jsou stanoveny různé způsoby platby a doručení viditelné v rámci Uživatelského účtu po vložení Produktu do internetového nákupního košíku.
2.2. V rámci registrace na webové stránce a při uzavírání kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou Produkty, je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Při jakékoliv jejich změně je Kupující povinen tyto údaje v Uživatelském účtu aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při uzavírání kupní smlouvy jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.3. Prodávající může zrušit Uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména za situace, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok aktivně nevyužívá, nebo v případě, kdy Kupující poruší tyto všeobecné obchodní podmínky či jiné povinnosti z kupní smlouvy.


3. POSTUP PŘI UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. E-shop Prodávajícího obsahuje informace o Produktech, o jejich cenách včetně všech souvisejících poplatků a případných nákladů na balné a dodávku zboží. Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu Prodávajícího.
3.2. Kupující souhlasí s použitím tzv. komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám (Prodávající si za použití komunikačních prostředků na dálku neúčtuje žádné poplatky).
3.3. Při objednávání a nákupu Produktů v internetovém obchodě volí Kupující nejprve Produkt vložením do internetového nákupního košíku. V dalším kroku Kupující volí způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu doručení. V posledním kroku Kupující volí informace o nákladech spojených s doručením Produktů (dále jen „Objednávka“).
3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno měnit údaje do Objednávky vložené. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a úplné. Prodávající po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (např. výše kupní ceny, množství Produktů, etc…) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi.
3.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací Objednávky), kterou Prodávající zasílá Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího. Akceptace Objednávky je uložena v systému Prodávajícího stejně jako v případě nákupu Kupujícího osobně v Pokladně Prodávajícího.


4. KUPNÍ CENA A SLEVA Z KUPNÍ CENY
4.1. Kupující hradí cenu Produktů a náklady spojené s doručením Produktů Prodávajícímu následujícím způsobem:
- platba předem bankovním převodem;
- platba kartou online;
- platba v hotovosti/kartou v Pokladně Prodávajícího.
4.2. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti podle typu Produktů a času nákupu v rámci e-shopu Prodávajícího.
4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balným a dodávkou Produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balným a dodávkou Produktů.
4.4. V případě platby bankovním převodem je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby, přičemž závazek uhrazení kupní ceny je splněn okamžikem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na účet Prodávajícího.
4.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv dodat Kupujícímu Produkty až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Uvedený postup platí pro platbu na fakturu podnikateli, kde může Prodávající kdykoliv vyžadovat zálohovou platbu formou uhrazení zálohové faktury před dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
4.6. Případné slevy z ceny Produktů poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy jsou nabízeny specifickým skupinám Kupujících zvláště u Vstupenek, dále mohou být u všech Produktů poskytnuty na základě časově omezených slevových akcí.
U vstupenek se typ a výše slevy tisknou na Vstupenku a personál Prodávajícího je oprávněn požádat Kupujícího při vstupu do sálu o doložení nároku na slevu, pokud je sleva vázána na prokázání nároku (např. příslušný věk).
4.7. Pokud Prodávající zveřejní mimořádné slevy z ceny nebo jiné podobné akční nabídky na Produkty, nevzniká tímto zveřejněním Kupujícím u dříve a i nebo později zakoupených Produktů mimo této akční nabídky jakékoliv právo na kompenzaci, slevu na Produkt či jiné obdobné plnění.
4.8. Prodávající poskytuje Kupujícímu jakožto držiteli karet ZTP, ZTP/P a jeho jednočlennému doprovodu 50% slevu na cenu Vstupenky. Vstupenky je nutné rezervovat a zakoupit v Pokladně (z důvodu ověření aktuální stavu dostupnosti volného místa pro osobu s omezenou schopností pohybu).


5. PŘEPRAVA A DORUČENÍ
5.1. Prodávající umožňuje následující způsoby doručení a přepravy Produktů Kupujícímu:
- osobní odběr na Pokladně Prodávajícího;
- poštou po ČR
- poštou mimo ČR
- prostřednictvím Zásilkovny
- prostřednictvím Balíkovny;
- dodání prostředky elektronické komunikace (elektronická Vstupenka).
5.2. Jednotlivé způsoby přepravy a doručení jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaký Produkt jde. Kupující respektuje možnosti nabízené v rámci internetového nákupního košíku.
5.3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.4. Pokud je nutno z důvodů na straně Kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, vnější poškození zásilky). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující převezme, je nezbytné neúplnou nebo poškozenou zásilku ihned oznámit e-mailem nebo poštou Prodávajícímu.


6. REZERVACE VSTUPENEK
6.1. Vstupenky si lze zpravidla rezervovat pomocí e-shopu Prodávajícího nebo telefonicky pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu 2 kalendářních dnů u představení konaných do 7 dnů od data Objednávky, nejpozději však do dne před dnem, v němž se koná představení. V den konání představení rezervace Vstupenek již možná není. Pak již nejsou rezervace Vstupenek možné a je umožněn pouze přímý nákup Vstupenek prostřednictvím e-shopu Prodávajícího, nebo v Pokladně Prodávajícího. Vstupenky rezervované a určené k vyzvednutí na Pokladně je nutno vyzvednout nejpozději 60 minut před začátkem představení. Nevyzvednuté rezervace se po uplynutí shora uvedených lhůt ruší a Vstupenky jsou automaticky uvolněny zpět do volného prodeje.
6.2. Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybraná představení a nabízet Vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace Vstupenek, pokud je vyhodnotí jako spekulativní. Při jakémkoliv předání nebo darování Vstupenky třetí osobě je Kupující povinen upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení vrací Prodávající peníze výlučně Kupujícímu.
6.3. Opakovaným nevyzvedáváním rezervací( třikrát a víc) si pořadatel vyhrazuje právo je bez upozornění rušit.


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
7.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.2. nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, pokud je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím e-shopu Prodávajícího odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Produktů. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Kupujícím Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující doručit osobně, písemně nebo emailem (viz čl. 12. Kontaktní, odběrní a doručovací místa). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
7.2. Kupující, pokud je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím e-shopu Prodávajícího, pokud se jedná o smlouvu o:
a) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal;
b) dodávce novin, periodik nebo časopisů;
c) využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (Vstupenka);
d) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s podnikatelem a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
7.3. Pokud dojde nákupem Produktů k uzavření kupní smlouvy v Pokladně Prodávajícího jen na základě předchozí rezervace v e-shopu Prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky (bez uzavření kupní smlouvy v e-shopu Prodávajícího) nebo bez jakékoliv předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky, nemůže spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit.
7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Produkty musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.
7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na Produktu je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
7.7. Do doby převzetí Produktu Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.
7.8. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo.
7.9. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené Vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení, na které si kupuje
Vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy. Prodávající neposkytuje náhradu za ztracené Vstupenky. Prodávající je však na základě vlastního uvážení oprávněn vystavit duplikát Vstupenky.


8. ZRUŠENÍ A ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ
8.1. Pokud bude představení zrušeno, lze Prodávajícího žádat od data oznámení o zrušení představení až do 2 měsíců po původně plánovaném termínu představení o vrácení peněz nebo o výměnu Vstupenek za jiné představení. Vrácena je celá kupní cena Vstupenky, přičemž náhrada ostatních nákladů (např. v souvislosti s ubytováním nebo dopravou do místa konání představení) se neposkytuje.
8.2. Změna programu a obsazení (dále souhrnně „Změna představení“) je vyhrazena. Pro případ Změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení odstavce 7.9. Při Změně představení zůstávají zakoupené Vstupenky v platnosti pro náhradní představení.
8.3. Při dočasném znemožnění konání Kulturního představení (z důvodu nepředvídatelných událostí vis major mající krátkodobý charakter či onemocnění účinkujících) se Kulturní představení v oznámeném termínu nekoná a po skončení důvodů znemožňujícího konání Kulturního představení Pořadatel oznámí zákazníkům náhradní termín Kulturního představení. Zákazníci nemají nárok na vrácení vstupného ani jakékoliv jiné plnění. Při trvalém znemožnění konání Kulturního představení se Kulturní představení v oznámeném termínu nekoná a Pořadatel nemá povinnost oznámit zákazníkům náhradní termín Kulturního představení. Zákazníci nemají nárok na vrácení vstupného ani jakékoliv jiné plnění.


9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
9.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující věc převzal: a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné,
b) hodí se k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
9.3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost a záruky za vnímání umělecké hodnoty představení Kupujícím nebo jiné třetí osoby.
9.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího v Pokladně Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
9.5. V případě uplatnění reklamace písemnou formou je spotřebitel informován o přijetí reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání nejpozději do 2 pracovních dnů.
9.6. Prodávající vyrozumí Kupujícího o vyřízení reklamace. Pokud bude vadné plnění uznáno, náklady spojené se zasláním zboží budou Kupujícímu uhrazeny na účet, dle dohody.
9.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) odstranění vady opravou věci;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující- spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy uvedená v čl. 9.8.
9.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
9.9. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
9.10. Neoznámil-li Kupující vadu včas a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.
9.11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (včetně příslušenství). To neplatí: a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím;
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví k Produktu zaplacením celé kupní ceny.
10.2. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve vztahu ke Kupujícímu dle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
10.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
10.4. Prodávající se pro účely ochrany spotřebitele považuje za podnikatele ve smyslu § 420 Občanského zákoníku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OCHRANA OSOBNOSTI
11.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
11.2. Poskytnutí osobních údajů pro účely dle čl. 12.1. je dobrovolné, poskytnutí osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami, je povinné. Prodávající je správcem poskytnutých osobních údajů Kupujícího. Kupující má právo v případě dobrovolného poskytnutí kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat. Kupující má dále právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění a dále má podle situace právo na zablokování nebo zlikvidování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud si Kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího pro účely čl. 12.1. obchodních podmínek, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu neprodleně oznámit.
11.3. Kupující bere na vědomí zpracování těchto svých osobních údajů za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím: jméno a příjmení, obchodní firma, adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (pro doručení potvrzení o objednávce v případě uzavření smlouvy prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací), telefonní číslo (za účelem doručení objednávky).
11.4. Prodávající je oprávněn ke zpracování osobních údajů Kupujícího, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy na základě titulu plnění ze smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí též se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu; tento souhlas má však Prodávající právo kdykoli odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Kupujícímu není podmínkou, která by při absenci sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
11.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
11.6. Kromě osob případně dopravujících Produkt nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
11.7. Dobrovolně poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou až do odvolání souhlasu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího poskytnuté za účelem uzavření smlouvy budou Prodávajícím zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy (zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že v případě poskytnutí osobních údajů pro účely dle čl. 12.1 se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Pouze v případě, že žádosti podané Kupujícím jsou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Prodávající uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.
11.10. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího:
a) o vysvětlení,
b) o odstranění takto vzniklého stavu včetně případného zrušení Uživatelského účtu,
a pokud se Kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
11.11. Kupující tímto poskytuje souhlas s tím, aby Prodávající nebo třetí osoba se souhlasem Prodávajícího zhotovila, zveřejnila a užila záznamu představení jakýmkoliv způsobem
a v jakémkoliv rozsahu, na němž mohou být zachyceny osobnostní prvky (typicky podobizna) Kupujícího jako diváka představení. Kupujícímu za tento souhlas nenáleží žádné plnění.


12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
12.1. Kupující souhlasí, že Prodávající je oprávněn zasílat Kupujícímu informace související s Produkty, podnikem Prodávajícího nebo činností Prodávajícího na Elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.
12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies ve svém počítači, tabletu, mobilním telefonu nebo obdobném zařízení. V případě, že je nákup na e-shopu Prodávajícího možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies v počítači, tabletu, mobilním telefonu nebo obdobném zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.


13. KONTAKTNÍ MÍSTO A ODBĚRNÍ MÍSTO
13.1. Podporu a pomoc při nákupu Produktů a informace o nich poskytuje Prodávající:
a. osobně na Pokladně Prodávajícího na adrese Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (aktuální otvírací doba Pokladny je uvedena na webových stránkách Divadla Kalich).
b. elektronicky na emailové adrese pokladna@kalich.cz
c. telefonicky na +420 296 245 311.
Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu podpory a pomoci v době mimořádných událostí, z provozních důvodů a v době letních divadelních prázdnin.
13.2. Kupující je o doručení objednaného Produktu nebo o jeho připravenosti k osobnímu odběru informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy jsou závislé na způsobu dopravy, který si Kupující zvolí v Objednávce.
13.3. Odběrným místem pro Produkty objednané v e-shopu Prodávajícího s požadavkem na osobní odběr je Pokladna Prodávajícího.

14. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
14.1. Součástí obchodních podmínek je návštěvní řád, který je povinen Kupující nebo jakákoliv jiná osoba vstupující do prostor Divadla Kalich (dále pro účely tohoto článku „Návštěvník“) respektovat a dodržovat, a to ve všech prostorách, do kterých získává Návštěvník právo vstupu na základě zakoupení Vstupenky nebo z jiného důvodu.
14.2. Na požádání pověřené osoby Prodávajícího je Návštěvník povinen prokázat se platnou Vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách divadla založen na zakoupení Vstupenky. Pokud se Návštěvník neprokáže platnou Vstupenkou, bude vyzván k opuštění prostor Divadla Kalich a v případě neuposlechnutí bude pověřenou osobou Prodávajícího vyveden. Vstupenka do Divadla Kalich platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené.
14.3. Návštěvník je povinen respektovat pokyny personálu, bezpečnostní služby a dalších oprávněných osob Prodávajícího, jakož i veškeré písemné pokyny publikované v navštěvovaných prostorách, a to včetně podrobení se případné bezpečnostní kontrole při vstupu a kontrole vnášených předmětů do Divadla Kalich.
14.4. Návštěvník respektuje svým zevnějškem, oblečením a chováním zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků nebo jiných osob, nemají do navštěvovaných prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány bez ohledu na skutečnost, zda se prokáží platnou Vstupenkou.
14.5. Do navštěvovaných prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoliv zvířata, výjimku tvoří vodicí psi u nevidomých osob.
14.6. Prodávající si vyhrazuje právo odepřít vstup, nebo vyvést každou osobu, která:
a) je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek,
b) jedná v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (např. zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích atd.), těmito obchodními podmínkami nebo tímto návštěvním řádem Prodávajícího,
c) neuposlechne pokynů Prodávajícího, nebo
d) jejíž chování shledá Prodávající jinak nepřístojným.
14.7. Návštěvník se smí pohybovat pouze v prostorách Prodávajícím určených a není mu dovoleno vstupovat do prostor vyhrazených hercům a personálu Divadla Kalich.
14.8. Návštěvníkům, kteří se dostaví po začátku představení, není dovolen vstup do hlediště.
14.9. Návštěvník je povinen vypnout mobilní telefon nebo nastavit režim „letadlo“ po celou dobu probíhajícího představení s ohledem na skutečnost, že zapnutý mobilní telefon (vč. stavu „potichu“) může rušit technická zařízení provádějící realizaci představení.
14.10. Návštěvník je povinen uložit rozměrná zavazadla do divadelní šatny Divadla Kalich.
14.11. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za obsah kapes oděvů a zavazadel uložených v šatně Divadla Kalich. Návštěvník má povinnost označit předem personálu šatny Divadla Kalich jakékoliv cennosti, zavazadla a oděvy v hodnotě vyšší než 10 000 Kč. V opačném případě za škodu na těchto věcech Divadlo Kalich nenese odpovědnost.
14.12. Věci uložené v šatně Divadla Kalich, k nimž se Návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po ukončení představení a odbavení všech ostatních Návštěvníků.
14.13. Věci ponechané/zapomenuté v šatně Divadla Kalich budou po ukončení představení oproti šatnímu lístku vydány nejpozději do jednoho měsíce od konání představení. Po uplynutí této lhůty budou zlikvidovány. Prodávající má právo na náhradu nákladů vynaložených s uložením a (nebo) likvidací těchto věcí.
14.14. Fotografování a pořizování záznamů (včetně fotografování a pořizování na mobilní telefony) je zakázáno.
14.15. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do Divadla Kalich. Jakýkoliv zásah na Vstupence činí Vstupenku neplatnou. Padělání Vstupenky je trestné.
14.16. Návštěvník není oprávněn kouřit, konzumovat potraviny či nápoje v jiných prostorách než k tomu vyhrazených a takto označených Prodávajícím.
14.17. Návštěvník je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování Divadla Kalich či jeho vybavení, a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
14.18. Návštěvník mladší 15 let je povinen se po prostorách Divadla Kalich pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
14.19. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v Divadle Kalich závadu ohrožující bezpečnost nebo zdraví osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit odpovědnému zaměstnanci Prodávajícího. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen poskytnout nezbytnou pomoc a uvědomit o tom odpovědného zaměstnance Prodávajícího. Prodávající nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníka, pokud budou způsobeny jeho nezodpovědným přístupem nebo ostatních přítomných osob.
14.20. Způsobí-li Návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu Prodávajícímu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě Návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie České republiky. Rozsah, výše a způsob náhrady budou určeny podle příslušných právních předpisů.
14.21. Vzhledem ke skutečnosti, že nemovitost Divadla Kalich je kulturní památkou, nelze zcela přizpůsobit prostor osobám s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., a to ze závažných stavebně technických důvodů. Přístup osobám s omezenou schopností pohybu za účelem zhlédnutí divadelního představení v Divadle Kalich je přesto možný, avšak za kumulativního splnění následujících organizačních podmínek:
a) Kupující je povinen předem před učiněním Objednávky nahlásit zamýšlený vstup osoby s omezenou schopností pohybu, přičemž z tohoto důvodu je nutné zakoupit Vstupenku pouze osobně v Pokladně (z důvodu ověření aktuální stavu dostupnosti volného místa pro osobu s omezenou schopností pohybu).
b) Na představení v Divadle Kalich může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu.
c) Ke zhlédnutí představení v Divadle Kalich je možné využít pouze místo v přízemí 5. řada, sedadlo č. 1, (pro doprovod sousední sedadlo v přízemí 5. řada, sedadlo č. 2). Upozorňujeme, že se jedná se o krajní místa hlediště a tomu odpovídá i šikmý výhled na jeviště.
d) Osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který musí mít rovněž zakoupenou Vstupenku. Doprovod je povinen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
e) Osoba s omezenou schopností pohybu je povinna dostavit se do Divadla Kalich nejpozději 30 minut před začátkem představení.
14.22. Osoby s omezenou schopností pohybu mohou využít sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, které se nachází v dolním foyer vlevo od vstupu do galerie Divadla Kalich.
14.23. Návštěvník divadla je povinen dodržovat aktuálně platná hygienická opatření nařízená vládou ČR pro vstup do divadel a kulturních zařízení.
14.24. Virtuální prohlídku Divadla Kalich lze shlédnout ZDE
14.25. Plán sálu Divadla Kalich lze shlédnout ZDE


15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
15.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodejce nejprve využít linku e-mailové a telefonického podpory Prodávajícího.
15.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí výhradně českým právem.
15.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
15.5. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
15.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž ustanovení kupní smlouvy má přednost před ustanovením obchodních podmínek.
15.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
15.8. Kupující registrací a (nebo) vystavením Objednávky potvrzuje (podle toho, co nastane dříve), že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 


Prodávající
V Praze dne 27. 9. 2017

 


Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
HAMLET PRODUCTION, a.s.
Jungmannova 22/9
Nové Město, 110 00 Praha 1 pokladna@kalich.cz
V ……………. dne ……………..
Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*)od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*): ……………………………………….
Datum objednání(*)/datum obdržení(*):……………………………………….
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………….
Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………….
………………………………………..
Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte