Návštěvní řád Prima Hvězdného léta

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

výňatek z obchodních podmínek

14.1. Součástí obchodních podmínek je návštěvní řád areálu Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží (dále jen Letní scéna), který je povinen Kupující nebo jakákoliv jiná osoba vstupující do prostor Letní scény (dále pro účely tohoto článku „Návštěvník“) respektovat a dodržovat, a to ve všech prostorách, do kterých získává Návštěvník právo vstupu na základě zakoupení Vstupenky nebo z jiného důvodu.
14.2. Začátky představení jsou od 19:00 hodin, není-li uvedeno jinak.
14.3. Otevírací doba pokladny letní scény je vždy uvedena zde: https://www.divadlokalich.cz/hvezdne-leto/kontakty/pokladna/ Areál letní scény se otevírá pro diváky hodinu před začátkem představení.
14.4. Vstup do prostor Hvězdného léta je možný až po výzvě personálu Prodávajícího.
Místa v hledišti jsou číslována.
14.5. Po začátku představení zaniká nárok na zakoupená místa, Návštěvníci budou usazeni dle pokynů Pořadatele.
14.6. Do areálu Letní scény je zakázáno vnášet potraviny a nápoje.
14.7. Na požádání pověřené osoby Prodávajícího je Návštěvník povinen prokázat se platnou Vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách divadla založen na zakoupení Vstupenky. Pokud se Návštěvník neprokáže platnou Vstupenkou, bude vyzván k opuštění prostor Letní scény a v případě neuposlechnutí bude pověřenou osobou Prodávajícího vyveden. Vstupenka do Letní scény platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené.
14.8. Návštěvník je povinen respektovat pokyny personálu, bezpečnostní služby a dalších oprávněných osob Prodávajícího, jakož i veškeré písemné pokyny publikované v navštěvovaných prostorách, a to včetně podrobení se případné bezpečnostní kontrole při vstupu a kontrole vnášených předmětů do Letní scény.
14.9. Návštěvník respektuje svým zevnějškem, oblečením a chováním zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků nebo jiných osob, nemají do navštěvovaných prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány bez ohledu na skutečnost, zda se prokáží platnou Vstupenkou.
14.10. Do navštěvovaných prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoliv zvířata, výjimku tvoří vodicí psi u nevidomých osob.
14.11. Prodávající si vyhrazuje právo odepřít vstup, nebo vyvést každou osobu, která:

  1. a) je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek,
  2. b) jedná v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (např. zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích atd.), těmito obchodními podmínkami nebo tímto návštěvním řádem Prodávajícího,
  3. c) neuposlechne pokynů Prodávajícího, nebo
  4. d) jejíž chování shledá Prodávající jinak nepřístojným.

14.12. Návštěvník se smí pohybovat pouze v prostorách Prodávajícím určených a není mu dovoleno vstupovat do prostor vyhrazených hercům a personálu Letní scény.
14.13. Návštěvníkům, kteří se dostaví po začátku představení, není dovolen vstup do hlediště.
14.14. Návštěvník je povinen vypnout mobilní telefon nebo nastavit režim „letadlo“ po celou dobu probíhajícího představení s ohledem na skutečnost, že zapnutý mobilní telefon (vč. stavu „potichu“) může rušit technická zařízení provádějící realizaci představení.
14.15. Návštěvník je povinen s rozměrnými zavazadly nakládat tak, aby neomezoval ostatní návštěvníky.
14.16. V hledišti je zakázáno používání deštníků v průběhu představení.
14.17. Fotografování a pořizování záznamů (včetně fotografování a pořizování na mobilní telefony) je zakázáno.
14.18. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do Letní scény. Jakýkoliv zásah na Vstupence činí Vstupenku neplatnou. Padělání Vstupenky je trestné.
14.19. Návštěvník není oprávněn kouřit, konzumovat potraviny či nápoje v jiných prostorách než k tomu vyhrazených a takto označených Prodávajícím.
14.20. Návštěvník je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování Letní scény či jeho vybavení, a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
14.21. Návštěvník mladší 15 let je povinen se po prostorách Letní scény pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
14.22. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v Letní scény závadu ohrožující bezpečnost nebo zdraví osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit odpovědnému zaměstnanci Prodávajícího. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen poskytnout nezbytnou pomoc a uvědomit o tom odpovědného zaměstnance Prodávajícího. Prodávající nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníka, pokud budou způsobeny jeho nezodpovědným přístupem nebo ostatních přítomných osob.
14.23. Způsobí-li Návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu Prodávajícímu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě Návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie České republiky. Rozsah, výše a způsob náhrady budou určeny podle příslušných právních předpisů.
14.24. Přístup osobám s omezenou schopností pohybu za účelem zhlédnutí divadelního představení na letní scéně je možný, avšak za kumulativního splnění následujících organizačních podmínek:

  1. a) Kupující je povinen předem před učiněním Objednávky nahlásit zamýšlený vstup osoby s omezenou schopností pohybu, přičemž z tohoto důvodu je nutné zakoupit Vstupenku pouze osobně v Pokladně (z důvodu ověření aktuální stavu dostupnosti volného místa pro osobu s omezenou schopností pohybu).
  2. b) Na představení v Letní scéně mohou být přítomny maximálně dvě osoby s omezenou schopností pohybu.
  3. c) Ke zhlédnutí představení v Letní scéně je možné využít pouze místa před první řadou vpravo (pro doprovod sousední sedadla v první řadě). Upozorňujeme, že se jedná se o krajní místa hlediště a tomu odpovídá i šikmý výhled na jeviště.
  4. d) Osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který musí mít rovněž zakoupenou Vstupenku. Doprovod je povinen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  5. e) Osoba s omezenou schopností pohybu je povinna dostavit se do Letní scény nejpozději 30 minut před začátkem představení.

14.22. Osoby s omezenou schopností pohybu mohou využít sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, které se nachází ve VIP zóně ve foyer za jevištěm
14.23. Plán hlediště Letní scény lze shlédnout zde
14.24. Návštěvník divadla je povinen dodržovat aktuálně platná hygienická opatření nařízená vládou ČR pro vstup do divadel a kulturních zařízení.